ผู้บริหารและบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนงาน/งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
งานจัดเก็บรายได้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานกิจการสภา
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน/ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
งานทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน
งานสังคมสงเคราะห์
งานสิ่งแวดล้อม
งานด้านสาธารณสุข


  หน้าแรก   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง     รายละเอียดข่าว 

รายละเอียดข่าว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศสอบราคาจ้างและการเปิดเผยราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายอ่างเก็บน้ำบ้านลำเพียก ม.6-บ้านโป่งคอก ม14       

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
เรื่อง สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง
สายอ่างเก็บน้ำบ้านลำเพียก หมู่ที่ 6 – บ้านโป่งคอก หมู่ที่ 14
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
________________
                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายอ่างเก็บน้ำบ้านลำเพียก หมู่ที่ 6 – บ้านโป่งคอก หมู่ที่ 14 ตามรายละเอียดดังนี้
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายอ่างเก็บน้ำบ้านลำเพียก หมู่ที่ 6 – บ้านโป่งคอก หมู่ที่ 14
- จัดจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายอ่างเก็บน้ำบ้านลำเพียก หมู่ที่ 6 – บ้านโป่งคอก หมู่ที่ 14ปรับเกรดบดทับแน่นถนนลูกรังกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 4,800 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,050 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดทับแน่นเรียบร้อย และวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง มอก. ชั้น 3 จำนวน 6 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 1 แห่ง ๆ ละ 1 แถว ๆ ละ 9 ท่อน
จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 1 แห่ง ๆ ละ 1 แถว ๆ ละ 8 ท่อน
จุดที่ 3 วางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 1 แห่ง ๆ ละ 1 แถว ๆ ละ 8 ท่อน
จุดที่ 4 วางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 1 แห่ง ๆ ละ 1 แถว ๆ ละ 8 ท่อน
จุดที่ 5 วางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง ๆ ละ 1 แถว ๆ ละ 8 ท่อน
จุดที่ 6 วางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง ๆ ละ 1 แถว ๆ ละ 8 ท่อน (ท่อเดิม 8 ท่อน) พร้อมยาแนวท่อและเทคอนกรีตหน้า-หลังเรียบร้อย
พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โนนสมบูรณ์กำหนด เลขที่ 31/2558 
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาโครงการนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
                    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                   1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
  
                    3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    4. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                    5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
                    กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ (จะมีเจ้าหน้าที่นำชี้สถานที่ก่อสร้าง) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
                    กำหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2558 – วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ และในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเสิงสาง ชั้น 2) ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเสิงสาง ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้างราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2558 – วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข 0-4496-1107, 08-1760-3573 และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nonsomboonlocal.go.th หรือทาง http://www.gprocurement.go.th ผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อแบบเอกสารสอบราคาดังกล่าว จะต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายพร้อมนำตรายางของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนมาประทับด้วย (ถ้ามี) ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
 
 
 
                                                                 ( นายทินกร อาจหาญ )
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 

ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
วันที่ประกาศ : 2558-10-12

นายก อบต.

นายณรงค์ พลล้ำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า โทรศัพท์ : 084-3017149
ปลัด อบต.

นายพลทัต คูสกุลภัทรพงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า โทรศัพท์ : 082-5324287
สายตรงผู้บริหาร
Facebook อบต.
การให้บริการ
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คำสั่งบริหารงานบุคคล
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 2122 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
รวมลิงค์ต่างๆ
ข้อมูล ITA
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.222.189.51
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,870,730

รักษาความสงบ
ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-002106 (สำนักปลัด) / 044-002107(กองคลัง)
Email : Makhasao2018@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์